Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Corlen Bag

 

 

Postanowienia wstępne

 
 
1. Sklep internetowy Corlen Bag dostępny pod adresem internetowym www.corlenbag.pl, prowadzony
jest przez Iwonę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Corlen Bag,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5542575053
 
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 

Definicje

 
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot
nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Corlen Bag, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5542575053
 
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.corlenbag.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z

wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość
do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty
do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności
ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też -
stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

Kontakt ze Sklepem

 
1. Adres Sprzedawcy: 86-022 Dobrcz, ul. Piaskowa 2A Wudzyn
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro.corlen@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601-761-630
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.

 

Wymagania techniczne

 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty,
niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,,
 

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta
na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala , rozsądnie oceniając , na wcześniejsze obliczenie
wysokości końcowej( ostatecznej) ceny , informacja o sposobie, w jaki sposób cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach ,
będzie podana w sklepie w opisie Produktu

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: adres e-mail oraz utworzone hasło przypisane do konta
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 

 

Zasady składania Zamówienia

 
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu lub przeglądać stronę bez logowania;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia
poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż
dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7.
 

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
Koszt wysyłki na terenie Polski przy przelewie na konto lub przelewie natychmiastowym wynosi :
a) Przesyłka kurierska  In Post 18,00 zł
b) Przesyłka Paczkomat In Post 18,00 zł

c) Paczka Orlen 9.99 zł

Koszt wysyłki na terenie Polski przy wysyłce za pobraniem koszt wysyłki wynosi :

c) Przesyłka kurierska In Post 20 zł

W sklepie Corlen Bag realizowane są także wysyłki za granicę :
d) Na terenie Niemiec – usługa kurierska apaczka w cenie 45 zł
e) Na terenie Czech , Słowacji , Wielkiej Brytanii, Irlandii , Niemiec, Holandii, Dani, Belgi,
Litwy, Łotwy – kurier DPD w cenie 60- 80 zł

IBAN - płatność poza krajem
PL 42 1050 1139 1000 0092 6731 3386

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
              a) Płatność przy odbiorze (płacę u kuriera)
              b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy


NRB- płatność w kraju
Nr rachunku bankowego : 42105011391000009267313386
IBAN - płatność poza krajem
PL 42 1050 1139 1000 0092 6731 3386

W tytule proszę podać nr zamówienia

c) przelew online ( szybki przelew )
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:
- szybki przelew online
- płatność imoje usługa ING Bank Śląski

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się na stronie Sklepu.
4. Klient który nie odebrał paczki zgodnie z prawem handlowym jest zobowiązany opłacić koszt
przesyłki dwa razy.

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
-płatności przelewem - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
- płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki- Klient obowiązany jest do dokonania płatności
przy odbiorze przesyłki. - płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),
w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: - W przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od
dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. - W przypadku wyboru przez Klienta sposobu
płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, - W przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie
wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
8 .Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 

 

10 Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca
niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze
względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie
Produktu w Sklepie.
 

 

11 Reklamacja i gwarancja

 
 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji
w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,
udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres 86-022 Dobrcz, ul.
Piaskowa 2a
7.  Proszę sprawdzić zawartość przesyłki przy obecności kuriera , aby mieć pewność że dotarła
nieuszkodzona przesyłka. Jeżeli okaże się , że uległa  ona zniszczeniu proszę spisać protokół reklamacji. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane. 
 
 

 

12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.
poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 

 

13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy.
 

 

14 Postanowienia końcowe

 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl